Zakres usług

W ramach oferowanych usług prawnych kancelaria wykonuje czynności:

 • doradztwo prawne stałe i doraźne w formie ustnych i pisemnych porad prawnych
 • sporządzanie pism procesowych, umów, wewnętrznych aktów normatywnych
 • opracowywanie opinii prawnych
 • prowadzenie negocjacji, mediacji
 • reprezentowanie w postępowaniach przed organami ścigania, sądami, organami administracji państwowej i samorządowej, organami egzekucyjnymi oraz innymi instytucjami i osobami na podstawie udzielonych pełnomocnictw.
 • windykacja należności

Działalność kancelarii koncentruje się wokół następującego katalogu spraw:

Sprawy z zakresu prawa cywilnego - prawa zobowiązań:

 • zgłoszenie roszczeń odszkodowawczych i reprezentacja w postępowaniu przed ubezpieczycielem,
 • odszkodowanie , zadośćuczynienie, renta z tytułu czynów niedozwolonych ( m.in. błąd w sztuce lekarskiej, wypadek komunikacyjny , OC, AC, NW ),
 • odszkodowanie z tytułu niewykonania i nienależytego wykonania umów,
 • ochrona dóbr osobistych i praw autorskich

Sprawy z zakresu ochrony praw konsumentów:

 • reklamacje
 • dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji ( wymiana, naprawa, obniżenie ceny, odstąpienie i zwrot ceny)
 • klauzule niedozwolone w usługach turystycznych, w umowach z pośrednikami obrotu nieruchomościami, w umowach edukacyjnych, umowach ubezpieczenia itp.
 • sprzedaż na odległość, sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa i odstąpienie od umowy

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego:

 • rozwody
 • separacje
 • unieważnienie małżeństwa
 • podział majątku wspólnego
 • alimenty
 • pochodzenie dziecka ( uznanie dziecka, ustalenie bezskuteczności uznania dziecka, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa )
 • ograniczenie, pozbawienie, przywrócenie władzy rodzicielskiej
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem i ich egzekwowanie
 • ubezwłasnowolnienie

Sprawy z zakresu prawa rzeczowego i obrotu nieruchomościami:

 • zniesienie współwłasności
 • zasiedzenie
 • eksmisja
 • naruszenie posiadania
 • uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
 • ustanawianie służebności przesyłu za wynagrodzeniem

Sprawy z zakresu prawa spadkowego:

 • stwierdzenie nabycia spadku
 • unieważnienie testamentu
 • dział spadku
 • zachowek

Sprawy z zakresu prawa karnego:

 • obrona w postępowaniu karnym
 • pełnomocnik pokrzywdzonego , oskarżyciela posiłkowego i oskarżyciela prywatnego
 • dochodzenie roszczeń ( odszkodowania, zadośćuczynienia, renty ) w postępowaniu cywilnym związanych z popełnieniem przestępstwa

Sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych:

 • reprezentacja pracowników i pracodawców przed sądem pracy
 • opracowywanie regulaminów pracy, statutów i innych wewnętrznych aktów prawnych obowiązujących u pracodawcy
 • ustalenie istnienia stosunku pracy
 • odszkodowanie z tytułu bezprawnego i niezasadnego rozwiązania stosunku pracy
 • przywrócenie do pracy
 • o zapłatę zaległego wynagrodzenia i innych należności ze stosunku pracy, tj.: wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, ekwiwalentu za urlop, itd.
 • sprostowanie świadectwa pracy
 • renty i emerytury z ZUS/KRUS
 • ustalenie istnienia i nieistnienia ubezpieczenia społecznego
 • zaległe składki dla ZUS/KRUS, zwrot nienależnie pobranego świadczenia dla ZUS/KRUS

Obsługa prawna podmiotów gospodarczych:

 • stała obsługa prawna spółek prawa handlowego, spółdzielni, stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów prawnych
 • zakładanie i pomoc w rejestracji spółek prawa handlowego, oddziałów, przedstawicielstw oraz stowarzyszeń i fundacji
 • pomoc prawna w zakresie przekształcania, łączenia, podziału i likwidacji obsługiwanych podmiotów
 • obsługa prawna zgromadzeń wspólników, posiedzeń zarządu, rad nadzorczych
 • sporządzanie i opiniowanie umów oraz wewnętrznych aktów normatywnych, w tym regulaminów, statutów, uchwał, porozumień
 • opracowywanie opinii prawnych
 • prowadzenie negocjacji z kontrahentami
 • windykacja należności i postępowanie egzekucyjne
 • reprezentowanie w postępowaniach przed organami ścigania, sądami powszechnymi i administracyjnymi, organami administracji publicznej i organami samorządu terytorialnego, osobami i instytucjami w związku z działalnością danego podmiotu

w następujących sprawach, między innymi:

 • odszkodowania z tytułu niewykonania i nienależytego wykonania umów
 • o zapłatę wynagrodzenia za wykonaną usługę/dzieło , kar umownych za opóźnienie/zwłokę w wykonaniu umów
 • ochrona dóbr osobistych i praw autorskich
 • sporządzanie i opiniowanie umów sprzedaży, komisu, dostawy, leasingu, pożyczki, o roboty budowlane , zlecenia , o usługi transportowe , umów nienazwanych, itp.
 • przygotowywanie dokumentacji pracowniczej – w tym umów o pracę, wypowiedzeń i rozwiązań umów o pracę bez wypowiedzenia , regulaminów pracy i wynagradzania , umów o zakazie konkurencji, umów o odpowiedzialności materialnoprawnej, pomoc w zwolnieniach grupowych, pomoc przy zawieraniu układów zbiorowych, reprezentacja w sądzie
 • pomoc prawna w postępowaniu administracyjnym przed organami administracji publicznej i przed sądami administracyjnymi – wojewódzkimi i NSA
 • pomoc prawna w postępowaniu egzekucyjnym- składanie wniosków egzekucyjnych do komornika, monitorowanie przebiegu postępowania egzekucyjnego, zabezpieczanie wierzytelności, egzekucja z nieruchomości, powództwa przeciwegzekucyjne, skargi na czynności komornika

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego
Monika Ortman

ul. Władysława IV 7-15 B lok.10
81-353 Gdynia
NIP: 6711663525 ; REGON: 331351016
ING BANK :44 1050 1764 1000 0091 4699 9256

Filia Kancelarii:
ul. I Armii Wojska Polskiego 13, lok.226
81-383 Gdynia

500 667 478

kancelaria@monikaortman.pl